88532249-50
  صفحه نخست
ورود اعضا
ایمیل
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
 
سرویس های ویژه مدارس، موسسسات آموزشی و دانشگاه ها

با توجه به درخواست های زیاد مدارس، موسسات آموزشی و دانشگاه ها در خصوص امکان برگزاری کلاس های همزمان در سرویس های وبینار خریداری شده از وبینار آنلاین، هم اکنون این امکان فراهم گردیده است. شما میتوانید از صفحه ویژه مدارس و دانشگاه ها سرویس مورد نظر خود را انتخاب کرده و از این پس کلاس های همزمان نامحدود، مجموعاً تا سقف تعداد نفرات سرویس خریداری شده برگزار نمایید.


 

دمو
0 تومان
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار 1 روز
 • تعداد کلاس: 1
 • مدت زمان کلاس: 60

روزانه - 5
20,000 تومان
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 10
35,000 تومان
 • کاربر همزمان 10 نفر
 • مدت اعتبار 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 20
65,000 تومان
 • کاربر همزمان 20 نفر
 • مدت اعتبار 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 50
100,000 تومان
 • کاربر همزمان 50 نفر
 • مدت اعتبار 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 100
250,000 تومان
 • کاربر همزمان 100 نفر
 • مدت اعتبار 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
روزانه - 200
500,000 تومان
 • کاربر همزمان 200 نفر
 • مدت اعتبار 1 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان

ماهانه - 5
60,000 تومان
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 10
100,000 تومان
 • کاربر همزمان 10 نفر
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 20
200,000 تومان
 • کاربر همزمان 20 نفر
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 50
300,000 تومان
 • کاربر همزمان 50 نفر
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 100
750,000 تومان
 • کاربر همزمان 100 نفر
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
ماهانه - 200
1,400,000 تومان
 • کاربر همزمان 200 نفر
 • مدت اعتبار 30 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان

سه ماهه - 5
162,000 تومان
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 10
270,000 تومان
 • کاربر همزمان 10 نفر
 • مدت اعتبار 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 20
540,000 تومان
 • کاربر همزمان 20 نفر
 • مدت اعتبار 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 50
810,000 تومان
 • کاربر همزمان 50 نفر
 • مدت اعتبار 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 100
2,025,000 تومان
 • کاربر همزمان 100 نفر
 • مدت اعتبار 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
سه ماهه - 200
3,780,000 تومان
 • کاربر همزمان 200 نفر
 • مدت اعتبار 90 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان

شش ماهه - 5
288,000 تومان
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 10
480,000 تومان
 • کاربر همزمان 10 نفر
 • مدت اعتبار 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 20
960,000 تومان
 • کاربر همزمان 20 نفر
 • مدت اعتبار 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 50
1,440,000 تومان
 • کاربر همزمان 50 نفر
 • مدت اعتبار 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 100
3,600,000 تومان
 • کاربر همزمان 100 نفر
 • مدت اعتبار 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
شش ماهه - 200
6,720,000 تومان
 • کاربر همزمان 200 نفر
 • مدت اعتبار 180 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان

یکساله - 5
504,000 تومان
 • کاربر همزمان 5 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 10
840,000 تومان
 • کاربر همزمان 10 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 20
1,680,000 تومان
 • کاربر همزمان 20 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 50
2,520,000 تومان
 • کاربر همزمان 50 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 100
6,300,000 تومان
 • کاربر همزمان 100 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان
یکساله - 200
11,760,000 تومان
 • کاربر همزمان 200 نفر
 • مدت اعتبار 365 روز
 • تعداد کلاس ها: نامحدود
 • مدت زمان کلاس ها: نامحدود
 • امکان برگزاری کلاس های همزمان

کاربردها